İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTELİLER BİRLİĞİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

ONAY TARİHİ:   17.05.2018

İÇİNDEKİLER:

BİRİNCİ BÖLÜM

KURULUŞ HÜKÜMLERİ

MADDE 1.           Derneğin Adı ve Merkezi

MADDE 2.           Derneğin Amacı ve Faaliyetleri

İKİNCİ BÖLÜM

ÜYELİK HÜKÜMLERİ

MADDE 3.           Derneğe Üyelik Türleri

MADDE 4.           Derneğe Üyelik Koşulları

MADDE 5.           Derneğe Üyelik Onayı

MADDE 6.           Derneğin Üyelik Aidatı

MADDE 7.           Üyeliğin Sona Ermesi

MADDE 8.           Üyelik Hakkını Yitirmek

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

DERNEĞİN ORGANLARI İLE İLGİLİ HÜKÜMLER

MADDE 9.           Derneğin Organları

MADDE 10.         Genel Kurul

MADDE 11.         Genel Kurulun Yetki ve Görevleri

MADDE 12.         Genel Kurulun Oy Kullanma ve Karar Alma Usulleri

MADDE 13.         Genel Kurul Toplantı Tutanağı

MADDE 14.         Olağanüstü Genel Kurul

MADDE 15.         Yönetim Kurulu

MADDE 16.         Yönetim Kurulunun Görevleri

MADDE 17.         Denetleme Kurulu

MADDE 18.         Derneğin İç Denetimi

MADDE 19.         Haysiyet Divanı

MADDE 20.         Haysiyet Divanının Görevleri

MADDE 21.         Haysiyet Divanının Çalışma Şekli

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

MALİ HÜKÜMLER

MADDE 22.         Derneğin Gelirleri

BEŞİNCİ BÖLÜM

ŞUBE ve TEMSİLCİLİK İLE İLGİLİ HÜKÜMLER

MADDE 23.         Dernek Şubesi

MADDE 24.         Dernek Şubesi Açabilme Şartları

MADDE 25.         Şube Genel Kurulu

MADDE 26.         Şube Organları

MADDE 27.         Şube Genel Kurulunun Görev ve Yetkileri

MADDE 28.         Şube İle İlgili Diğer Hususlar

MADDE 29.         Temsilcilik Açma

ALTINCI BÖLÜM

DİĞER HÜKÜMLER

MADDE 30.         Derneğin Borçlanma Usulleri

MADDE 31.         Tüzüğün Değiştirilmesi

MADDE 32.         Derneğin Feshi

MADDE 33.         Hüküm Bulunmayan Haller

MADDE 34.         Kurucular

 

BİRİNCİ BÖLÜM

KURULUŞ HÜKÜMLERİ

DERNEĞİN ADI VE MERKEZİ:

MADDE 1-           17.05.1926'da Merkezi Ankara'da kurulan ''Türk Yüksek Mühendisleri Birliği Derneği'nin adı 26.03.2006 tarihli Genel Kurul kararıyla “İstanbul Teknik Üniversiteliler Birliği Derneği" olarak kabul edilmiştir.

İstanbul Teknik Üniversiteliler Birliği Derneği kısaca   “Dernek '' olarak anılacaktır.

Derneğin merkezi Ankara'dır.

DERNEĞİN AMACI VE FAALİYETLERİ:

MADDE 2.           Derneğin amacı; memleketin ve mühendislik mesleğinin ilerlemesine, gelişmesine çalışmak ve üyelerin tanışmalarını, maddi ve manevi dayanışmalarını sağlamak, teknik ve kültürel bilgilerini artırmak, İstanbul Teknik Üniversitesi ve İstanbul Teknik Üniversitesi mezunlarının gelişmesine katkıda bulunmaktır.

Bu amacın gerçekleşmesi için:

2.1          Yayın yapmak, kitaplık ve teknik müze tesis etmek, konferanslar, seminerler, kurslar, geziler ve paneller gibi eğitim çalışmaları düzenlemek,

2.2          Yurdumuzun mühendislik işlerini Türk mühendislerine yaptırmak ve gençleri bu mesleğe teşvik etmek, İTÜ'deki başarılı öğrencilere burs sağlamak ve yurt tesis etmek,

2.3          Resmi ve özel işlerde çıkacak teknik ve mesleki anlaşmazlıklarda istenmesi hâlinde hakem veya bilirkişi ve jüri üyesi göstermek,

2.4          Belirli zamanlarda yapılacak veya yazılacak en güzel iş, eser ve yayınlar için takdirname ve para mükâfatı vermek üzere meslektaşları teşvik etmek,

2.5          Derneğin amacına uygun vakıf kurmak ve gerektiğinde menkul ve gayrimenkul mal varlığını, gelirlerini kısmen veya tamamen bu vakfa devretmek,

2.6             Amacın gerçekleştirilmesi için gerekli olan her türlü bilgi, belge, doküman ve yayınları temin etmek, dokümantasyon merkezi oluşturmak, çalışmalarını duyurmak için amaçları doğrultusunda gazete, dergi, kitap gibi yayınlar ile üyelerine dağıtmak üzere çalışma ve bilgilendirme bültenleri çıkarmak,

2.7             Amacın gerçekleştirilmesi için sağlıklı bir çalışma ortamı sağlamak, her türlü teknik araç ve gereci, demirbaş ve kırtasiye malzemelerini temin etmek,

2.8             Gerekli izinler alınmak şartıyla yardım toplama faaliyetlerinde bulunmak ve yurt içinden ve yurt dışından bağış kabul etmek,

2.9             Amacın gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyduğu gelirleri temin etmek amacıyla iktisadi, ticari ve sınai işletmeler kurmak ve işletmek,

2.10           Üyelerinin yararlanmaları ve boş zamanlarını değerlendirebilmeleri için lokal açmak, sosyal ve kültürel tesisler kurmak ve bunları tefriş etmek,

2.11           Üyeleri arasında sosyal ilişkilerin geliştirilmesi ve devam ettirilmesi için yemekli toplantılar, konser, balo, tiyatro, sergi, spor, gezi vb. eğlenceli etkinlikler düzenlemek veya üyelerinin bu tür etkinliklerden yararlanmalarını sağlamak,

2.12           Dernek faaliyetleri için ihtiyaç duyulan taşınır-taşınmaz mal satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek ve taşınmazlar üzerinde aynı hak tesis etmek,

2.13           Federasyon kurmak veya kurulu bir federasyona katılmak, gerekli izinler alınarak derneklerin kurabileceği tesisleri kurmak,

 

2.14.         Uluslararası faaliyette bulunmak, yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olmak ve bu kuruluşlarla proje bazında ortak çalışmalar yapmak veya yardımlaşmak,

 

2.15           Derneğin amacını gerçekleştirmek üzere, benzer amaçlı dernekler, işçi ve işveren sendikaları ve meslekî kuruluşlar ile maddî ve manevi yardımlaşmalarda bulunmak,

 

2.16    Amacın gerçekleştirilmesi için, gerek görülmesi hâlinde kanun hükümleri saklı kalmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütmek,

 

2.17       Dernek üyelerinin yiyecek, giyecek gibi zaruri ihtiyaç maddelerini ve diğer mal ve hizmetlerle kısa vadeli kredi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla sandık kurmak,

 

2.18       Gerekli görülen yerlerde şube ve temsilcilikler açmak,

 

2.19       Derneğin amacı ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, diğer derneklerle veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek için platformlar oluşturmak.

 

2.20       Dernek, amacına uygun olarak kanunlar çerçevesinde her türlü faaliyette bulunur.

 

İKİNCİ BÖLÜM

ÜYELİK HÜKÜMLERİ

DERNEĞE ÜYELİK TÜRLERİ:

MADDE 3-           Derneğin, ASLİ ÜYE ve ONURSAL ÜYE olmak üzere iki çeşit üyesi vardır.

3.1          ASLİ ÜYELER:

İstanbul Teknik Üniversitesi’nin herhangi bir Fakülte, Enstitü veya Yüksek Okullarından birinden mezun olarak diploma almış olan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları, Derneğe girmek istediğine dair beyanname vermek ve Dernek Tüzüğü'nü kabul etmek şartıyla Yönetim Kurulu kararıyla Derneğe ASLİ ÜYE olabilirler.

3.2          ONURSAL ÜYELER:

Derneğe, Vakfa, Ulusumuza ve Ülkemize, maddî ve manevi fayda ve hizmetleri görülen seçkin kişilere (İTÜ Rektörü, Bakanlık ve Müsteşarlık görevinde olan İTÜ Mezunları vb.), izinleri alınarak Yönetim Kurulu’nun teklifi ve Genel Kurul’un kararı ile ONURSAL ÜYELİK verilebilir.

 

 

DERNEĞE ÜYELİK KOŞULLARI:

MADDE 4-           Üçüncü maddenin birinci bendindeki şartları hâiz olanlar, Derneğe girmek için verecekleri beyannamede üye olmak istediklerini; tüzük hükümlerine göre hareket edeceklerini ve yıllık aidat ödemeyi kabul ettiklerini beyan ve taahhüt ederler. Beyannamede iki asli üyenin, adayı teklif ettiklerini gösterir imzalarının bulunması gereklidir. Yönetim Kurulu bu beyannameyi inceledikten sonra adayın üyeliğe kabul edilip edilmemesi hakkında karar alır. Durum, adaya 30 gün içerisinde yazılı olarak bildirilir.

DERNEĞE ÜYELİK ONAYI:

MADDE 5-           Girişi kararlaştırılan adaya durum yazı ile bildirilir. Dernek üyelerinden üyeliğe ilk girişlerinde giriş aidatı alınmaz.

DERNEĞİN ÜYELİK AİDATI:

MADDE 6-           Asli üyelerden yıllık aidat alınır. Asli üyelerin aidat miktarları Yönetim Kurulu’nun önerisi ve Genel Kurul kararıyla belirlenir. Yıllık aidatın ait olduğu yıl içerisinde ödenmemesi durumunda, o yıla ait aidat miktarı ile ödemenin yapıldığı yılın aidat miktarı arasındaki fark gecikme tazminatı olarak tahsil edilir.

ÜYELİĞİN SONA ERMESİ:

MADDE 7-           Çıkma ile üyeliğin sona ermesi (İstifa): Kendi arzusu ile dernekten ayrılmak isteyen üye bunu yazılı olarak bildirmekle ve borcunu ödemekle yükümlüdür. Tekrar üye olmak istemeleri halinde yeni üye olma işlemlerine tabi olurlar.

ÜYELİK HAKKINI YİTİRMEK:

MADDE 8-           Üyelik hakkının yitirilmesi için;

8.1          Dernekler yasasında tanımlanan şartlara göre üyelik hakkını yitirmek,

8.2          Kendiliğinden üyeliğin sona ermesi: Her yılın Ocak ayının ilk yarısında, bir önceki yılın sonu itibariyle 6 yıl üst üste aidatlarını ödemeyen üyelerin listesi çıkarılır. Bu üyeler dernekteki kayıtlı adreslerine Yönetim Kurulu’nca iadeli taahhütlü bir mektup gönderilerek, birikmiş aidatlarını ödemeye davet edilirler. Gönderilen mektubun postaya veriliş tarihinden itibaren birikmiş aidat borçlarını 45 gün içinde ödemeyen üyelerin üyelikleri herhangi bir karar almaya gerek kalmaksızın kendiliğinden sona erer. Durum, Yönetim Kurulunca Karar Defteri’ne işlenir. Üyelikleri bu şekilde sona erenler daha sonra tekrar üye olmak istedikleri takdirde üyeliklerinin sona erdiği tarihteki tüm borçlarını ödemek zorundadır.

8.3          Çıkarılma ile üyeliğin sona ermesi (ihraç): Dernekler Kanunu’na göre üye olma haklarını sonradan kaybedenler ile haklarında Haysiyet Divanı’nın düzenleyeceği rapor doğrultusunda Yönetim Kurulu’nca ihraç kararı verilenlerin üyelikleri sona erer ve Yönetim Kurulu’nca üyelik kaydı silinir. Üyelikten çıkarılma kararına karşı Genel Kurul nezdinde itiraz olunabilir. Genel Kurul’un vereceği karar kesindir.

 

 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

DERNEĞİN ORGANLARI İLE İLGİLİ HÜKÜMLER

DERNEĞİN ORGANLARI:

MADDE 9-           Derneğin organları şunlardır;

9.1          Genel Kurul

9.2          Yönetim Kurulu

9.3          Denetleme Kurulu

9.4          Haysiyet Divanı

GENEL KURUL:

MADDE 10-        Derneğin Asil üyelerinden oluşur.

10.1       Genel Kurul, Yönetim Kurulu tarafından çağrıda bulunularak her iki yılda bir, MART ayı içinde aslî üyelerin yarısından bir fazlasının huzurunda olağan olarak toplanır. Bu toplantıda yeter sayı sağlanamazsa en az 7 gün, en fazla 60 gün sonra Dernek Yönetim ve Denetleme Kurulları üye tam sayıları toplamının iki katından aşağı olmamak üzere, gelen asli üyelerin mevcudu ile tekrar toplanır. Şubeler, Dernek Genel Kurul’una beşer asli üye ile katılırlar.

10.2       Genel Kurul’da, oy hakkına sahip her asil üyenin yalnız bir oyu vardır. Üyeler oylarını bizzat kendileri kullanırlar.

10.3       Genel Kurul toplantı günü, saati, yeri ve gündemini Yönetim Kurulu hazırlar ve toplantı gününden 15 gün önceden en az bir gazetede veya derneğin internet sayfasında ilân edilmek veya yazılı olarak ya da elektronik posta ile belirtmek suretiyle üyelere duyurur.

10.4       Genel Kurul toplantısında yalnız gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda bulunan üyelerin en az onda biri tarafından görüşülmesi istenen konuların gündeme alınması zorunludur.

GENEL KURULUN GÖREV VE YETKİLERİ:  Genel Kurul Derneğin en yetkili karar organıdır.

MADDE 11-        Aşağıda yazılı hususlar genel kurulca görüşülüp karara bağlanır.

11.1       Bir Başkan, bir Başkan Yardımcısı, iki Kâtip’ten oluşan Başkanlık Divanı’nı seçmek,

11.2       Dernek organlarını seçmek,

11.3       Yönetim ve Denetleme Kurulları raporlarını görüşmek ve Yönetim Kurulu’nu ibra etmek,

11.4       Gelecek yıllar için çalışma programı esaslarını tespit etmek,

11.5       Yönetim Kurulu’nca hazırlanan bütçeleri görüşüp aynen veya değiştirerek kabul etmek,

11.6       Dernek organlarının asil ve yedek üyeleri ile asli üyeler arasından İstanbul Teknik Üniversiteliler Birliği Vakfı Mütevelli Heyet Üyeleri’ni seçmek,

11.7       Dernek tüzüğünü değiştirmek,

11.8       Derneğe gerekli taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınır-taşınmaz malların satılması, vakıf kurulması ve taşınır-taşınmaz malların kurulacak vakfa bağışlanması hususunda Yönetim Kurulu'na yetki vermek,

11.9       Komisyonlar tarafından hazırlanan raporları görüşmek ve karara bağlamak,

11.10     Yeni şube açılmasına karar vermek ve açılmasına karar verilen şube ile ilgili işlemlerin yürütülmesi hususunda Yönetim Kurulu’na yetki vermek,

11.11     Derneğin diğer organlarını denetlemek ve gerek görüldüğünde haklı sebeplerle (tüzüğe, mevzuata, Dernekler Kanunu’na aykırı davranmak vb.) onları görevden almak,

11.12     Üyeliğin reddi veya üyelikten çıkarma hakkında verilen Yönetim Kurulu kararlarına karşı yapılan itirazları incelemek ve karara bağlamak,

11.13     Yönetim Kurulu’nca Dernek çalışmaları ile ilgili olarak hazırlanacak yönetmelikleri inceleyip aynen veya değiştirerek onaylamak,

11.14     Derneğin federasyona katılması ve federasyondan ayrılmasını kararlaştırmak,

11.15     Derneğin uluslararası faaliyette bulunması, yurt dışındaki dernek ve kuruluşlara üye olarak katılması veya ayrılmasına karar vermek,

11.16     Yönetim Kurulu’nun diğer önerilerini inceleyip karara bağlamak,

11.17     Derneğin feshine karar vermek,

11.18     Mevzuatta ve Dernek Tüzüğü’nde Genel Kurul’ca yapılması belirtilen diğer görevleri yerine getirmek.

GENEL KURULUN OY KULLANMA VE KARAR ALMA USULLERİ:

MADDE 12-        Genel Kurul’da kararlar mevcut üyelerin çoğunluğu ile alınır. Seçimlerin gizli oyla yapılması esastır. Ancak Yönetim Kurulu seçimleri hariç, diğer seçimler Genel Kurul kararı ile açık oyla da yapılabilir.

GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI:

MADDE 13-        Genel Kurul toplantı tutanakları Başkanlık Divanınca düzenlenir ve imzalanarak Yönetim Kurulu’na verilir.

OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL:

MADDE 14-        Olağanüstü Genel Kurul toplanma usûl ve şartları;

14.1       Olağanüstü Genel Kurul, Yönetim ve Denetleme Kurulunun gerekli gördüğü hâllerde veya dernek üyelerinin beşte birinin yazılı başvurusu üzerine, Yönetim Kurulu tarafından en geç bir ay içinde toplanır ve yalnız gündemindeki konuları görüşür.

14.2       Bu toplantıda çoğunluk sağlanamazsa en az 7 en fazla 60 gün sonra Dernek Yönetim ve Denetleme Kurulları üye tam sayıları toplamının iki katından aşağı olmamak üzere katılanların sayısı ile tekrar toplanılır. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin 1/10’i tarafından görüşülmesi yazılı olarak istenen konuların gündeme alınması zorunludur.

YÖNETİM KURULU:

MADDE 15-        Yönetim Kurulu, Dernek asil üyeleri arasından Genel Kurulda 7 asil ve 7 yedek üye olmak üzere GİZLİ OY ile seçilir. Yedi asil üyeden oluşan Yönetim Kurulu, aralarından bir Başkan, bir Genel Sekreter ve bir Sayman üye seçerek iş bölümü yapar. Asil üyeliklerde boşalma olduğu takdirde sıra ile yedek üye göreve çağrılır. Yönetim Kurulu görev süresi iki yıldır. Yönetim Kurulu, kararlarından ve yaptığı işlerden dolayı yalnız Genel Kurul’a karşı sorumludur.

15.1       Yönetim Kurulu, Derneğin amacına, tüzüğüne ve Genel Kurul kararlarına uygun çalışmalar yapar. Bu kurul en az ayda 1 defa toplanır ve an az 4 üyenin olumlu oyu ile karar alır. Mazeretsiz olarak üst üste üç toplantıya katılmayan üye, Yönetim Kurulu’ndan istifa etmiş sayılır.

15.2       Yönetim Kurulu’nu Başkan temsil eder ve Yönetim Kurulu kararlarını uygular. Genel Sekreter Derneğin yazışmalarını yönetir ve Başkan’ın yokluğunda ona vekâlet eder. Sayman Üye, Derneğin mali işlerini yürütür.

15.3       Yönetim Kurulu kararları tutanağa geçirilir ve toplantıda hazır bulunanlar tarafından imzalanır.

15.4       Başkan veya Başkan’ın olmadığı zamanlarda Genel Sekreter, gerekli gördüğü hallerde Yönetim Kurulu’nu olağanüstü toplantıya çağırabilir.

YÖNETİM KURULUNUN GÖREVLERİ:

MADDE 16-        Yönetim Kurulu’nun görevleri şunlardır:

16.1       Derneği temsil etmek ve yönetmek,

16.2       Derneğin yıllık işlem ve hesaplarını ve gelecek yıllara ait bütçelerini düzenlemek ve Genel Kurul’a sunmak,

16.3       Genel Kurul ve Haysiyet Divanı kararlarını uygulamak,

16.4       Genel Kurul’un verdiği yetki ile şube açmaya ilişkin işlemlerin yürütülmesini sağlamak,

16.5       Dernekler ve diğer kanunlarda öngörülen defterleri tutmak,

16.6       Gerekli gördüğü konularda komisyonlar kurmak ve ücretli personel tutmak,

16.7       Genel Kurul’ca yapılan seçimi takip eden otuz gün içinde, Yönetim ve Denetleme Kurulları asil ve yedek üyelerinin ad ve soyadları, baba adları, doğum yeri ve tarihleri, meslek ve adreslerini, bulundukları yerin en büyük mülki amirliğine bildirmek,

16.8       Dernek Tüzüğü’nün ve mevzuatın kendisine verdiği diğer görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak,

16.9       İTÜ'lülerin güçlerini birleştirmek amacıyla, İTÜ Mezunları Derneği, İTÜ Spor Kulübü ile İTÜ'lülerce kurulan bu tür deneklerle birlikte federasyon oluşturmak veya oluşturulmuş federasyonlara girmek, bu federasyonların faaliyetlerine katılmak, 

16.10     Derneğin çalışmaları ile ilgili yönetmelikleri hazırlayarak Genel Kurul onayına sunmak,

16.11     Genel Kurul’un verdiği yetki ile taşınmaz mal satın almak, derneğe ait taşınır ve taşınmaz malları satmak, bina veya tesis inşa ettirmek, kira sözleşmesi yapmak, dernek lehine rehin ipotek veya ayni haklar tesis ettirmek,

16.12      Derneğin şubelerinin denetlenmesini sağlamak,

 

16.13     Gerekli görülen yerlerde temsilcilik açılmasını sağlamak,

16.14     Genel Kurul’da kabul edilen bütçenin uygulanmasını sağlamak,

16.15     Derneğe üye alınması veya üyelikten çıkarılma hususlarında karar vermek,

16.16     Derneğin amacını gerçekleştirmek için yetkisi dâhilinde her çeşit kararı almak ve uygulamak,

DENETLEME KURULU:

MADDE 17-        Denetleme Kurulu ve çalışma şekli:

17.1       Denetleme Kurulu, Dernek asil üyeleri arasından Genel Kurul’da üç asil ve üç yedek üye olarak seçilir. Asil üyelerde boşalma olması halinde sıra ile yedekler göreve çağrılır.

17.2       Denetleme Kurulu 6 ayı geçmeyen aralıklarla görev süresi içindeki Dernek hesabını, yapılan faaliyetleri tetkik eder ve denetler, sonucu bir rapor hâlinde Yönetim Kurulu’na ve toplandığında Genel Kurul’a sunar. Denetleme Kurul’u gerektiğinde Genel Kurul’u toplantıya çağırabilir.

DERNEĞİN İÇ DENETİMİ:

MADDE 18-        Genel Kurul, Yönetim Kurulu veya Denetleme Kurulu tarafından Derneğin iç denetimi yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel Kurul, Yönetim Kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması Denetleme Kurulu’nun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

Genel Kurul veya Yönetim Kurulu gerek görülen hallerde şube ve temsilciliklerde denetleme yapabilir veya bağımsız denetim kuruluşlarına denetim yaptırabilir.

Denetim sonucu hazırlanan raporlar, Dernek Genel Kurulu’na ve Yönetim Kurulu’na sunulur. Bunun üzerine raporda belirtilen eksiklikler giderilir. Aksi durum dernek Yönetim Kurulu’nun sorumluluğunu gerektirir.

HAYSİYET DİVANI:

MADDE 19-        Haysiyet Divanı Derneğin 10 yıllık asil üyeleri arasından Genel Kurul’da iki yıl süre ile üç asil, üç yedek üye olarak seçilir. Haysiyet Divanı asil üyeleri kendi aralarından bir üyeyi Başkan seçerler.

HAYSİYET DİVANININ GÖREVLERİ:

MADDE 20-        Haysiyet Divanı’nın görevleri şunlardır:

20.1.      Üyeler arasında onur kırıcı ve incitici tutum ve davranışlarda bulunan,

20.2.      Üyelerin rahatını kaçıracak ve huzurunu bozacak saygısızlık ve taşkınlıklarda bulunan,

20.3.      Üyelik onuruna, gereklerine, borçlarına ve görgü kurallarına aykırı hareketlerde bulunan,

20.4       Eylem ve işlemleri Dernek üyeliği ile bağdaşmayan üyeler hakkında;

                1. Yazılı ihtar veya kınama raporu düzenler, raporu Yönetim Kurulu’na sunar.

                2. İhraç raporu düzenler, raporu Yönetim Kurulu’na sunar.

HAYSİYET DİVANININ ÇALIŞMA ŞEKLİ:

MADDE 21-        Haysiyet Divanı’nı ilgilendiren herhangi bir olay veya şikâyet önce Yönetim Kurulu’na intikâl ettirilir. Yönetim Kurulu şikâyet üzerine veya resen harekete geçerek durumu inceler ve gerek görmesi hâlinde Haysiyet Divanı’na intikâl ettirir.

Haysiyet Divanı, ilgili üyenin yazılı bilgisine başvurur ve cevap için belli bir süre verir. Gerekli gördüğü takdirde ilgilileri çağırır ve dinler. İlgililerin istemi ve hazır bulunmaları hâlinde dinlenmeleri zorunludur. Yazılı çağrıya rağmen gelmeyen veya cevap vermeyen ilgili, savunma hakkını kullanmaktan imtina etmiş sayılır. Haysiyet Divanı olayın aydınlanması için gerekli gördüğü inceleme ve soruşturmayı açık veya kapalı, yazılı veya sözlü olarak yapabilir, olayı ve delilleri serbestçe takdir eder ve en kısa sürede karar vererek hazırladığı raporu Yönetim Kurulu’na bildirir.

Haysiyet Divanı kararlarının düzeltilmesi veya kaldırılması talepleri Genel Kurul’a sunulmak üzere Yönetim Kurulu’na yapılır. Bu talep Yönetim Kurulu’nun görüşü ile birlikte ilk Genel Kurul’a sunulur ve Genel Kurul’da görüşülerek karara bağlanır. Üyelikten çıkarılma kararına karşı Genel Kurul nezdinde itiraz olunabilir. Genel Kurul’un vereceği karar kesindir.

Haysiyet Divanı’nın sekretaryasını Genel Sekreter yürütür.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

MALİ HÜKÜMLER

DERNEĞİN GELİRLERİ:

MADDE 22-        Derneğin gelirleri şunlardır:

22.1       Üyelerden giriş ödentisi alınmaz, yıllık olarak aidat alınır. Aidat miktarını artırmaya veya eksiltmeye Genel Kurul karar verir.

22.2       Dernekçe düzenlenen balo, eğlence, piyango, müsamere, konser, spor müsabakası, konferans, yayın, gezi ve benzeri faaliyetlerden elde edilecek gelirler,

22.3       Dernek taşınır ve taşınmaz mallarından kira, işletme ve satış yolu ile elde edilecek gelirler,

22.4       Derneğin, amacını gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğu geliri temin etmek amacıyla giriştiği ticari faaliyetlerden elde edilen kazançlar,

22.5       Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlar,

22.6       Gerçek ve tüzel kişilerin kendi isteği ile derneğe yaptıkları bağış ve yardımlar,

22.7       Diğer gelirler.

22.8       Derneğin demirbaş eşyası, mali işleri ve tesisleri, Yönetim Kurulu’nun hazırlayacağı ve Genel Kurul tarafından kabul edilen yönetmelik gereğince yürütülür.

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

ŞUBE VE TEMSİLCİLİK İLE İLGİLİ HÜKÜMLER

DERNEK ŞUBESİ:

MADDE 23-        Tüzel kişiliği olmayan, dernek amaç ve hizmet konuları doğrultusunda özerk faaliyetlerde bulunmakla görev ve yetkili, tüm işlemlerinden doğan alacak ve borçlarından ötürü kendisinin sorumlu olduğu dernek iç örgütüdür.

DERNEK ŞUBESİ AÇABİLME ŞARTLARI:

MADDE 24-        Herhangi bir yerde şube açılabilmesi için o yerde devamlı oturan en az yirmi beş üyenin isteği ve Dernek Genel Kurulu’nun olumlu kararı gereklidir. Genel Kurul’un şubenin açılması kararından sonra, Dernek Yönetim Kurulu’nca yetkili kılınan en az beş kişilik kurucular kurulu ile şubenin açılacağı yerin en büyük mülkiye amirine yazılı müracaat yapılmasından sonra faaliyete başlanır.

ŞUBE GENEL KURULU:

MADDE 25-        Şube Genel Kurulları olağan toplantılarını 2 yılda bir OCAK ayı içinde yapmak ve Dernek Genel Kurul toplantısından iki ay önce bitirmek zorundadır.

ŞUBE ORGANLARI:

MADDE 26-        Şubelerin organları;

A)           Şube Genel Kurulu

B)           Yönetim Kurulu

C)           Denetleme Kurulu

ŞUBE GENEL KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ:

MADDE 27-        Şube organlarının görev, yetki ve çalışma şekilleri aşağıdaki gibidir:

27.1       Şube Genel Kurul’unda aşağıda yazılı hususlar görüşülüp karara bağlanır;

27.1.1       Bir Başkan, bir Başkan Yardımcısı, iki Kâtip’ten oluşan Başkanlık Divanı’nı seçmek,

27.1.2       Şube Yönetim ve Şube Denetleme Kurulları raporlarını görüşmek ve Şube Yönetim Kurulu’nu ibra etmek,

27.1.3       Gelecek yıllar için şube çalışma programı esaslarını tespit etmek,

27.1.4       Şube Yönetim Kurulu’nca hazırlanan bütçeleri görüşüp aynen veya değiştirerek kabul etmek,

27.1.5       Şube Komisyonları tarafından hazırlanan raporları görüşmek ve karara bağlamak,

27.1.6       Üyeliğin reddi veya üyelikten çıkarma hakkında verilen Şube Yönetim Kurulu kararlarına karşı yapılan itirazları incelemek ve karara bağlamak,

27.1.7       Yönetim Kurulu’nun diğer önerilerini inceleyip karara bağlamak,

27.1.8       Mevzuatta ve Dernek Tüzüğü’nde Genel Kurul’ca yapılması belirtilen diğer görevleri yerine getirmek.

27.1.9       Şube Genel Kurulu’nda şube asil üyeleri arasından aşağıdaki şube organlarının seçimi yapılır.

                a)            Şube Yönetim Kurulunun yedi (7) kişilik asil ve yedek üyelerini seçmek

                b)           Şube Denetleme Kurulu’nun üç (3) kişilik asil ve yedek üyelerini seçmek

                c)            Üyeler arasından Dernek Genel Kurulu’na katılacak beş delegeyi (delegeler Genel                        Kurul’da Oy sahibidir)seçmek

                d)           İstanbul Teknik Üniversiteliler Birliği Vakfı Mütevelli Heyeti için vakıf senedinde                              belirtilen üye sayısı kadar üye seçmek.

27.2       Şube Genel Kurulu’nda kararlar mevcut üyelerin çoğunluğu ile alınır. Seçimlerin gizli oyla yapılması esastır. Ancak Şube Yönetim Kurulu seçimleri hâriç, diğer seçimler Şube Genel Kurul kararı ile açık oyla da yapılabilir.

27.3       Şube Genel Kurul toplantı tutanakları Başkanlık Divanı’nca düzenlenir ve imzalanarak Şube Yönetim Kurulu’na verilir. 10 gün içinde Derneğe gönderilir.

ŞUBE İLE İLGİLİ DİĞER HUSUSLAR:

MADDE 28- Şube ile ilgili diğer hususlar:              

28.1       Şubelerin Haysiyet Divanı’nı ilgilendiren işleri, Derneğin ilgili organları tarafından yerine getirilir.

28.2       Şube Yönetim Kurulu, kendi Genel Kurulu’na olduğu gibi Dernek Yönetim Kurulu’na karşı da sorumludur. Anlaşmazlık hâlinde Dernek Yönetim Kurulu’nun görüşüne göre hareket edilir ve durum ilk Dernek Yönetim Kurulu’nda karara bağlanır.

28.3       Şube Yönetim Kurulu, kendi Genel Kurulu’nun kararlarını, bütçesini ve dileklerini Dernek Genel Kurulu’nda onaylanmak üzere Dernek Genel Kurul toplantısından on (10) gün önce Dernek Yönetim Kurulu’na sunmakla görevlidir.

28.4       Dernek Yönetim Kurulu gerekli gördüğü konularda Şube Genel Kurulu’nu olağanüstü toplantıya çağırabilir.

28.5       Şubelere kayıtlı üyeler Dernek Genel Kurulu'na katılabilir, dilek ve temennilerde bulunabilirler. Ancak oy hakkına sahip değillerdir. 

Şube Yönetim Kurulu Asil Üyeleri ile Şube Genel Kurulları’nda seçilen beşer delege Dernek Genel Kurulu’nda oy hakkına sahiptir.

28.6       Şubelerin Yönetim veya Denetim Kurulu’nda görevli olanlar Dernek Yönetim veya Denetim Kurulu’na seçildiklerinde şubedeki görevinden ayrılırlar.

28.7       Şube Genel Kurulu, Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu; Dernek Genel Kurulu’na, Yönetim ve Denetleme Kurulları’na karşı, Tüzük ile verilmiş olan yetkileri şube çapında kullanmaya yetkili ve aynı hükümlere göre sorumludur.

TEMSİLCİLİK AÇMA

MADDE 29-        Dernek, gerekli gördüğü yerlerde dernek faaliyetlerini yürütmek amacıyla Yönetim Kurulu kararıyla temsilcilik açabilir. Temsilciliğin adresi, Yönetim Kurulu kararıyla temsilci olarak görevlendirilen kişi veya kişiler tarafından, o yerin mülkî idare amirliğine yazılı olarak bildirilir. Temsilcilik, Dernek Genel Kurulu’nda temsil edilmez. Şubeler temsilcilik açamazlar.

 

ALTINCI BÖLÜM

DİĞER HÜKÜMLER

DERNEĞİN BORÇLANMA USULLERİ

MADDE 30-        Dernek, amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması hâlinde Yönetim Kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak da yapılabilir. Ancak bu borçlanma, Derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve Derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.

TÜZÜĞÜN DEĞİŞTİRİLMESİ:

MADDE 31-        Dernek üyelerinin en az onda biri tarafından Yönetim Kurulu’na yazılı olarak başvurulması veya Yönetim Kurulu’nca gerek görülmesi hâlinde, tüzük değişikliği hususu Genel Kurul gündemine alınır ve değişiklik önerisi metni asli üyelere en az bir ay önceden yazılı olarak gönderilir. Genel Kurul’da tüzük değişikliği yapılabilmesi için Genel Kurul’a katılma hakkı bulunan üyelerin 2/3’si oranında çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak bu toplantıya katılan üye sayısı, Yönetim ve Denetim Kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz. Tüzük değişikliğinin kabul edilebilmesi için oylamaya katılanların üçte ikisinin olumlu oy kullanması gerekir. Genel Kurul’da tüzük değişikliği oylaması açık olarak yapılır.

DERNEĞİN FESHİ:

MADDE 32-        Derneğin feshi;

32.1       Derneğin feshini gerektiren bir zorunluluk hâsıl olduğu takdirde, bütün üyelere en az bir ay önceden yazılı olarak bildirmek suretiyle Dernek Genel Kurulu olağanüstü toplantıya çağrılır. Toplantıya, Genel Kurul’a katılma hakkına sahip olan asli üyelerin üçte ikisinin katılması ve fesih kararını toplantıya katılan asli üyelerin üçte ikisinin kabul etmesi şarttır. Bu toplantıda üçte iki çoğunluk sağlanamazsa en az bir hafta sonra yapılacak ikinci toplantıda mevcut asli üyelerin üçte ikisinin oyları ile fesih kararı alınır. İkinci toplantıya katılan üye sayısı Yönetim ve Denetim Kurulları’nın üye tam sayısının iki katından az olamaz.

32.2       Derneğin feshi hâlinde Dernek Genel Kurulu’nda seçilen üç kişilik tasfiye komitesince, infisahı hâlinde ilgili mercilerce, yapılacak tasfiye sonunda kalan mallar ve alacaklar İstanbul Teknik Üniversitesi'ne devredilecektir.

HÜKÜM BULUNMAYAN HALLER:

MADDE 33-        Bu tüzükte belirtilmemiş hususlarda Dernekler Kanunu, Türk Medeni Kanunu ve bu kanunlara atfen çıkartılmış olan Dernekler Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuatın dernekler hakkındaki hükümleri uygulanır.

KURUCULAR:

MADDE 34-        Dernek aşağıda adları, soyadları, meslekleri, uyrukları ve ikametgâh adresleri yazılı zevat tarafından 17.5.1926 yılında kurulmuştur.

 

Ali Rıza SUN                                      Yüksek Mühendis           T.C.        Ankara

Ziya FEVZİ                                             ,,             ,,                          ,,                   ,,

Bedri HÜSNÜ                                         ,,             ,,                          ,,                  ,,

Cemal GERMEN                                      ,,             ,,                          ,,                  ,,

Hasan Hamdi ÇAMTEPELİ                      ,,              ,,                         ,,                 ,,

Bekir VEHBİ                                           ,,            ,,                           ,,                 ,,

 

 

 

                                                 Başkan

                                                Ş.Serap ÇATALPINAR

 

 

                                    Genel Sekreter                                 Sayman Üye 

                             Uğur Kenan ADİLOĞLU                        İlke HEPERLER                   

 

 

                                               Üye                                                     Üye                

                                   Mustafa BAŞTÜRK                         H. Ergin DEMİRHAN   

 

 

 

                                Üye                                                       Üye              

                                     Ersen ALP                                   Ahmet Devlethan TARAKCI